Artikelen

November 2008

Ken uw beperkingen

Met ingang van 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in werking getreden. Waar dient de verkoper/koper of diens makelaar op bedacht te zijn?
Beperkingen.

Bij verkoop van vastgoed dient de verkoper aan diens wederpartij een opgave te doen van lasten en beperkingen in de zin van artikel 7:15 van het Burgerlijk Wetboek. Lange tijd was men van mening dat onder lasten en beperkingen slechts civielrechtelijke lasten (zoals erfdienstbaarheden en kettingbedingen) en geen publiekrechtelijke beperkingen diende te worden verstaan. De Hoge Raad heeft in februari 2004 aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt door te oordelen dat ook de publiekrechtelijke last en beperking onder de wettelijke opgaveplicht van de verkoper valt, indien deze publiekrechtelijke last of beperking een bijzonder karakter draagt. Van een publiekrechtelijk beperking is sprake aldus de Wkpb indien de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaak wordt beperkt, alles voorzover niet van privaatrechtelijke aard.

De Wkpb verplicht tot registratie van overheidbesluiten die voor de rechtstoestand van het onroerend goed van belang kunnen zijn in een nieuw openbaar register, het gemeentelijk beperkingenregister. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dat kan door de introductie van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster.Binnen 4 dagen na bekendmaking van een in de Wkpb aangewezen besluit, dient de kadastrale registratie van dat besluit te hebben plaatsgevonden in de zogenaamde Landelijke Voorziening. Een correcte koppeling tussen het gemeentelijk beperkingenregister en de Landelijke Voorziening bij het Kadaster is op dit moment veelal nog niet tot stand gebracht.  Registratie van het besluit in het kadaster vormt geen vereiste voor de geldigheid van dat besluit. Informeer daarom altijd bij de gemeente. Voor besluiten die voor 1 juli 2007 zijn genomen geldt – ten aanzien van de registratie - een overgangsperiode van 2 jaar.

Kosten

Voor het nemen van inzage in het gemeentelijk beperkingenregister mag de gemeente op grond van de Wkpb geen kosten in rekening brengen. Voor het verstrekken van een afschrift of gewaarmerkt uittreksel kan de gemeente leges in rekening brengen. Ook voor het vragen van een kopie van een brondocument (een afschrift van het gemeentelijke besluit) kan de gemeente leges in rekening brengen. In Amsterdam bedragen de leges voor een gewaarmerkt uittreksel circa €.10,=.

Voorbeelden

Het totaal aantal beperkingen dat onder de werking van de Wkpb kenbaar is uit de kadastrale registratie bedraagt thans 48. Zij gaan van zeer specifiek tot algemeen. Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende:

  • een aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument
  • een aanschrijving tot woningverbetering
  • een gemeentelijk voorkeursrecht
  • een onteigeningsbesluit
  • een gemeentelijk vergunningenstelsel voor splitsing in appartementrechten
  • een publiekrechtelijk antispeculatiebeding
  • een baatbelasting
  • een bodemsaneringsbevel.

Meer weten?

Aan de gemeente (afdeling Bouw- en Woningtoezicht) kan informatie worden opgevraagd. Raadpleeg ook http://www.kadaster.nl/wkpb

Tip:

Informeer bij aan- of verkoop van onroerend goed naar publiekrechtelijke lasten of beperkingen op het betreffende onroerend goed. Vraag deze besluiten (brondocumenten) op. U voorkomt hiermee dat u als verkoper of diens makelaar tekort schiet in uw mededelingsverplichtingen naar de koper of diens makelaar.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2008 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.