Artikelen

Februari 2010

Kopen in beschonken toestand

De Successiewet 1956 is met ingang van 1 januari 2010 op diverse onderdelen herzien. Één van de aanpassingen betreft het extra verhogen van het bedrag dat ouders eenmalig aan hun eigen kind(eren) kunnen schenken, zonder dat schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) verschuldigd is. Voorwaarde is wel dat het kind de extra - fiscaal vriendelijk - verkregen middelen aanwendt ter zake van de verwerving van een eigen woning. Waar dienen zowel de ouders als het kind bedacht op te zijn bij gebruikmaking van deze nieuwe faciliteit?

Eenmalig verhoogde schenking.

Onder de gemoderniseerde Successiewet 1956 blijft de mogelijkheid gehandhaafd om aan het kind tussen de 18 en de 35 jaar een eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking te geven (voor 2010: €.24.000,00). Deze schenking was en is vrij besteedbaar. Nieuw is echter de mogelijkheid om het eenmalig verhoogde vrijgestelde bedrag te verhogen met nog eens €.26.000,00, mits deze extra schenking wordt aangewend door het kind voor de verwerving van een eigen woning. Het kind kan met gebruikmaking van deze verruiming in totaal dus €.50.000,00 van de ouders ontvangen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.
Let op: De eenmalig extra verhoogde schenking (voor 2010: €.26.000,00) en de eenmalig verhoogde schenking (voor 2010: €.24.000,00) dienen bij dezelfde schenkingshandeling te worden gegeven/verkregen.

Voorwaarden voor het verhogen van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ingeval van verwerving door het kind van een eigen woning:

1. Schenking bij notariële akte.

Hoewel in beginsel alle schenkingen sedert 1 januari 2003 vormvrij verricht kunnen worden schrijft de Successiewet 1956 dwingendrechtelijk voor dat de eenmalig extra verhoogde schenking van €.26.000,00 bij notariële akte dient te worden vastgelegd.

Let op: Om toepassing van de vrijstelling schenkbelasting ter zake van de verkrijging van de eenmalig extra verhoogde schenking dient in de aangifte schenkbelasting uitdrukkelijk te worden verzocht.

2. Aanwending van het geschonken bedrag voor een eigen woning.

In de notariële akte dient te worden bepaald dat de eenmalig extra verhoogde schenking door het kind wordt aangewend ter zake van de (voorgenomen) verwerving van een eigen woning. De wetgever heeft duidelijk aangegeven dat de eenmalig extra verhoogde schenking niet mag worden aangewend voor de aflossing van een hypotheekschuld indien het kind reeds een eigen woning bezit of voor de verbetering van een eigen woning van het kind.

3. Opschortende voorwaarde.

Uit de notariële akte moet blijken dat de eenmalig extra verhoogde schenking plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van verkrijging van een eigen woning door het kind. Op grond van de systematiek van de Successiewet 1956 komt de schenking van het extra verhoogde bedrag juridisch dan ook pas tot stand bij de daadwerkelijke verkrijging van een eigen woning. In de leveringsakte dient de notaris te constateren dat de opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan en dat de schenking derhalve onvoorwaardelijk verricht is.

Let op: De eenmalig extra verhoogde schenking aan het kind én de daadwerkelijke verkrijging van een eigen woning dienen plaats te vinden vóórdat het kind 35 jaar is geworden.

4. Eigen woning.

Voor de toepassing van de nieuwe vrijstelling van de schenkbelasting wordt verwezen naar artikel 3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit artikel zijn de kwalificatievoorwaarden opgenomen van een eigen woning in fiscale zin. Als eigen woning wordt kort gesteld aangemerkt het gebouw met ondergrond dat aan de belastingplichtige (het kind) en de personen die tot zijn huishouding behoren als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van een eigendomsrecht, een recht van lidmaatschap in een coöperatieve vereniging, een erfpachtrecht of een appartementsrecht. Vereist is dat de belastingplichtige of zijn partner de voordelen van de eigen woning geniet, de kosten en de lasten betaalt en de waardeverandering hem of zijn partner aangaan.

Let op: Laat u ruim van te voren adviseren of het aan te kopen object wel een eigen woning in de zin van de inkomstenbelasting voor het kind is.

Overgangsrecht.

Indien het kind vóór 1 januari 2010 reeds de eenmalig verhoogde schenking heeft ontvangen en na 1 januari 2010 de leeftijd van 35 jaar nog niet heeft bereikt, mag het van de ouder in afwijking van de hoofdregel nog de extra eenmalig verhoogde en vrijgestelde schenking ad €.26.000,00 bijgeschonken krijgen, mits aan alle overige voorwaarden voor de toepassing van deze nieuwe vrijstelling door het kind wordt voldaan.

Ouders en kinderen: Houd bij de eenmalig (extra) verhoogde vrijgestelde schenking de leeftijd van de begiftigde goed in de gaten. Ook op de nieuwe vrijstelling voor de schenkbelasting kan immers tot 35 jaar van de belastingplichtige een beroep worden gedaan, mits ook voor die tijd door het kind een eigen woning is verkregen.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2010 copyright mr. J.W. Mol.


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.